Zde je uveden přehled dopravních přestupků, jím odpovídajících sankcí a případně i bodů. Rovněž je uvedeno, zda je možno za ten který přestupek uložit pokutu příkazem na místě a do jaké výše. Zjistit tyto skutečnosti ze samotného textu zákona není jednoduché a proto jsme připravili tabulkový přehled.

Sankce, uvedené v záhlaví každé tabulky, jsou uloženy ve správním řízení. Pokud zákon umožňuje za některý přestupek uložit pokutu příkazem na místě, jsou u něj uvedena písmena PnM a výše pokuty. Za přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze uložit pokutu příkazem na místě.

Text odpovídá aktuálnímu stavu. Poslední novela zákona č. 361/2000 Sb. s dopadem na sankce (resp. bodový systém) byla provedena zákonem č. 365/2021 Sb. k 1.1.2022.

Pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč

zákaz činnosti od 1 roku do 2 let 
se uloží tomu, kdo

 • řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,
 • se přes výzvu odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
 • Řídí motorové vozidlo a
  • není držitelem příslušného řidičského oprávnění,
  • pozbyl jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky,
  • způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví.

 

Pokuta od 10 000 Kč do 20 000 Kč
+
zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku
se uloží tomu, kdo

 • řídí vozidlo, jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo
 • Jako učitel autoškoly
  • požil alkoholický nápoj nebo užil návykovou látku během provádění výcviku ve výcvikovém vozidle,
  • prováděl výcvik ve výcvikovém vozidle bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem,
  • prováděl výcvik ve výcvikovém vozidle, jestliže je jeho schopnost k vykonání učitele autoškoly snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,
  • se přes výzvu odmítne podrobit vyšetření, zda při provádění výcviku nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

  

Pokuta od 2 500 Kč do 20 000 Kč
+
zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku
se uloží tomu, kdo

 • řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,

 

Pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč
+
zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku
se uloží tomu, kdo

 • Řídí vozidlo,
  • na němž není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen "registrační značka") nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena,
  • jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena či umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost,
  • které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
 • Řídí motorové vozidlo a
  • byl mu zadržen řidičský průkaz,
  • není k jeho řízení profesně způsobilý,
  • není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti,
  • řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle exekučního řádu.
 • Při řízení vozidla
  • překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více,
  • předjíždí vozidlo v případech, ve kterých je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno,
  • v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno.

 

Pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč
se uloží tomu, kdo

 • Při řízení vozidla
  • neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě,
  • použije antiradar,
 • Jako provozovatel vozidla - fyzická osoba
  • nezná údaje o totožnosti osoby, které svěřil nebo přikázal vozidlo k řízení.

 

Pokuta od 4 000 do 7 500 Kč
+
zákaz činnosti od 1 měsíce do 6 měsíců

se uloží tomu, kdo tento přestupek spáchal v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 2x a vícekrát.

 • Při řízení vozidla
  • nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou.

 

Pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč
+
zákaz činnosti od 1 měsíce do 6 měsíců

 • Při řízení vozidla
  • vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno

 

Pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč
+
zákaz činnosti od 1 měsíce do 6 měsíců

se uloží tomu, kdo tento přestupek spáchal v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 2x a vícekrát.

 • Při řízení vozidla
  • překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více (PnM do 2.500 Kč),
  • nezastaví vozidlo na signál, který mu přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn "Stůj" daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou (PnM do 2.500 Kč),
  • neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinen tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání (PnM do 2.500 Kč),
  • nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě (PnM do 2.500 Kč),
  • poruší omezení jízdy některých vozidel (PnM do 2.500 Kč)
 • Při dopravní nehodě
  • neprodleně nezastaví vozidlo
  • neohlásí dopravní nehodu policistovi (v případech, ve kterých je povinen tak učinit)
  • neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě
  • nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody,

 

Pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč
se uloží tomu, kdo

 • Při řízení vozidla
  • se v rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobí dopravně psychologickému vyšetření,
  • v rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo 2 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla.

 

Pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč
se uloží tomu, kdo

 • Při řízení vozidla
  • drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení (PnM do 1.000 Kč),
  • překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně než 30 km.h-1 (PnM do 1.000 Kč),
  • jiným jednáním, než které je uvedeno výše, nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II zákona o provozu na pozemních komunikacích (PnM do 2.000 Kč).

Sestavil: Robert Kotál © 2016 - 2022

 

Příloha k zákonu č. 361/2000 Sb.

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy
o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích

Počet bodů

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem

7

odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou

7

způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby

7

neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci

7

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno

7

vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

7

neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života

7

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno

7

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

7

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

5

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec

5

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou

5

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

5

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

5

při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky

4

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

4

překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů

4

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

4

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6

4

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec

3

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

3

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče

3

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

3

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

2

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec

2

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla

2

  neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě

  2